Petició per la retirada de la custòdia dels animals de Can Garrigosa (Matadepera)

Enviament de queixes perquè retirin de la custòdia dels animals de Can Garrigosa, Matadepera (fotos i carta denuncia facilitades per Aïda Fadrique)

La carta denuncia s’hauria d’enviar al conseller d’Interior, al Departament de Medi Ambient, al Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals de la Generalitat i a l’alcaldessa de Matadepera:

– Conseller d’Interior, Ramon Espadaler (Omplir el formulari i copiar i enganxar l’escrit estàndar amb el títol “Ases i cavalls desatesos de Can Garrigosa, Matadepera”)

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/fcqs14/fcqs14Contacte.do?reqCode=newCqs&orgTopic.id=18508&topicLevel2.id=18503&topicLevel1.id=500

– Departament de Medi Ambient (Omplir el formulari i copiar i enganxar l’escrit estàndar amb el títol “Ases i cavalls desatesos de Can Garrigosa, Matadepera”)

https://ovt.gencat.cat/gsitfc/AppJava/generic/conqxsGeneric.do?webFormId=13&set-locale=ca_ES&topicLevel1.id=1312

– Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals de la Generalitat: enviar via correu electrònic l’escrit estàndar amb el títol “Ases i cavalls desatesos de Can Garrigosa, Matadepera” a ajruiol@gencat.cat 

– Alcaldessa de Matadepera, Mireia Solsona i Garriga: enviar via correu electrònic l’escrit estàndar amb el títol “Ases i cavalls desatesos de Can Garrigosa, Matadepera” a msolsona@matadepera.cat 

CARTA DENUNCIA PER ENVIAR: 

——————————————————————————————————————–La segona setmana d’octubre del 2013 van morir, de manera agònica, dos ases de la propietat de Can Garrigosa (Matadepera), sense poder llevar-se del terra ni per menjar, i de manera notòriament dolorosa i lenta per ells.

El cadàver d’un dels animals es va passar 4-5 dies tapat per una lona, representant un focus d’infecció per a la resta d’animals.

A part, també es troben dins de la propietat cavalls en estat de desnutrició, podent-se notar fins i tot l’esquelet.

– CONSIDEREM QUE:

 S’han violat certs articles de la Declaració Universal dels Drets dels Animals de la UNESCO i la ONU, com per exemple:

 • Article 2a: Tot animal té dret al respecte.
 • Article 2c: Tots els animals tenen dret a l’atenció, a ser cuidats i a la protecció per part de l’ésser humà.
 • Article 3b: En cas que la mort de l’animal sigui necessària, aquesta ha de ser instantània, sense dolor i no ha de generar angoixa.
 • Article 6b: L’abandonament d’un animal és un acte de crueltat i degradant.
 • Article 13a: Un animal mort ha de ser tractat amb respecte.

– CONSIDEREM QUE:

– Shan violat certs articles del Decret Legislatiu 2/2008 de la Llei de Protecció Animal de la Generalitat, com per exemple:

 • Article 4.1: Les persones propietàries i les posseïdores d’animals han de mantenir-los en bones condicions higienicosanitàries, de benestar i de seguretat, d’acord amb les característiques de cada espècie.
 • Article 5.f: Resta prohibit no facilitar-los l’alimentació suficient.
 • Article 11.1: El sacrifici d’animals s’ha de fer de manera instantània, indolora i amb atordiment previ de l’animal, d’acord amb les condicions i els mètodes que s’estableixin per via reglamentària.
 • Article 16.6: Els ajuntaments o els ens locals supramunicipals, per si mateixos o mitjançant associacions de protecció i defensa dels animals col·laboradores del departament competent en matèria de medi ambient, d’acord amb el que preveu l’article 20, han de confiscar els animals de companyia si hi ha INDICIS que se’ls maltracta o tortura, si presenten símptomes d’agressions físiques, DESNUTRICIÓ o ATENCIÓ VETERINÀRIA DEFICIENT o si romanen en instal·lacions indegudes.

– CONSIDEREM QUE:

S’han violat certs articles de l’Ordenança Municipal de Matadepera, com per exemple:

Títol II, Capítol II: Condicions de manteniment i tracte d’animals domèstics i assimilats:

 • Queda prohibit expressament, pel que fa als animals:

a) Maltractar-los o agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra pràctica que els provoqui sofriments o danys injustificats.d) No facilitar-los l’alimentació necessària per subsistir.j) Sacrificar-los sense control veterinari o emprar mitjans de sacrifici no autoritzats legalment o que els ocasionin patiments innecessaris

 • Article 8. Condicions d’alimentació i allotjament permanent

1. Els titulars d’un animal tenen l’obligació de garantir la seva salut i benestar mantenint-lo en condicions higienicosanitàries adequades a la seva espècie o raça. En concret, han de proporcionar-li alimentació, aigua, allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum i aixopluc i cures necessaris per evitar que pateixi cap sofriment i per satisferles seves necessitats vitals, incloent l’activitat física.

– I per últim, CONSIDEREM QUE:

Tant l’informe de l’URMA dels Mossos d’Esquadra com el comunicat de l’Ajuntament de Matadepera (http://www.matadepera.cat/news/view/3898) on s’assegura que els animals estan ben atesos i alimentats no ens resulta en absolut convincent (veure les fotos de la nota original, enllaç a sota), i que el propi ajuntament i l’URMA es basin suposadament en els informes d’un veterinari contractat pel propietari, negant-se a acceptar que els animals siguin visitats per veterinaris independents, els ciutadans demanem als estaments que:

1. Millorin el protocol d’actuació en casos de maltractament animal, fent-lo més eficient i ràpid i rectifiquin el comunicat emès.

2. Retirin urgentment la custòdia dels animals al propietari de Can Garrigosa i els derivin a centres on se’ls tracti amb la dignitat que mereixen i on es vetlli pels seus drets fonamentals, ja que són éssers vius, no mercaderia.

Nota original (amb fotos i comparatives):https://www.facebook.com/notes/a%C3%AFda-fadrique-rubio/petici%C3%B3-per-la-retirada-de-la-cust%C3%B2dia-dels-animals-de-can-garrigosa-matadepera-/215250885315940

——————————————————————————————————————–